Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

[Aktualizacja] OGŁOSZENIE konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), w związku z art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz 930 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2021 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego tj. organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Miasta Szczecinek:

1)    usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – zadanie własne gminy,

2)    specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.

UNIEWAŻNIENIE ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

193 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHYLENIE zarządzenia nr 123/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie powołania Komisji Konkursowej

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pełna treść ogłoszenia

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 122/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej,

56 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 122/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.,

269 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek 122/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.,

297 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 123/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. ws. powołania Komisji Konkursowej,

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, 7. Wzory umów użyczenia, 8. Wykazy składników majątkowych, 9. Standardy realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta,

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór formularza oferty.

94 KBPobierzPodgląd pliku