Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Świadczenie wychowawcze (500+)

PRAWO DO ŚWIADCZENIA 500+  od 1 lipca 2019 r. na nowych zasadach

1.   Prawo do świadczenia 500+ na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie - wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. -  złożenie wniosku w tym okresie gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  • na wniosek złożony w okresie lipiec – sierpień 2019 r. świadczenie, z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.,
  • na wniosek złożony we wrześniu 2019 r. świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.,
  • na wniosek  złożony w październiku 2019 r. świadczenie z wyrównaniem od października zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  • na wniosek  złożony w listopadzie 2019 r. świadczenie z wyrównaniem od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.,
  • na wniosek  złożony w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

2. Rodzice lub opiekunowie, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., - od 1 lipca 2019 r. składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, na które obecnie nie pobierają świadczenia 500+, natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r. Należy pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcemy otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

3. Na podstawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. świadczenie wychowawcze ustalone zostanie do dnia 31 maja 2021 r.

4.  Przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji nie ma wypływu na wypłatę świadczenia.

5.     Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

6.     W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, zachowana zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko, zobowiązany jest  złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

7.      Od 1 lipca br. rodzicie, którzy złożą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ciągu 3-ch miesięcy od urodzenia się dziecka otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.