Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Świadczenie wychowawcze (500+)

SKRÓCONY PRZEWODNIK INTERESANTA

• REGULACJE PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są działania Ośrodka w zakresie świadczenia wychowawczego (500+) jest:

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)

• PRAWO DO ŚWIADCZENIA 500+

 • ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje na wniosek strony;

 • świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • dyrektorowi domu pomocy społecznej;

 • wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze;

 • świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę;

 • przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko;

 • rodzice mają 3 miesiące od dnia urodzenia się dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka;

 • w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, zachowana zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego, oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko, zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica;

 • przyznanie świadczenia wychowawczego nie jest ustalane w drodze decyzji administracyjnej, rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, w przypadku braku adresu e-mailowego informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej można odebrać w urzędzie. Nieodebranie informacji nie ma wypływu na wypłatę świadczenia;

 • w przypadku gdy matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;