Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Świadczenie 'Dobry Start'

Świadczenie 'Dobry start' to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez  względu na dochód rodziny.

Podstawa prawna

 • Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)

Świadczenie przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem
  i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekunowi prawnemu dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osobie uczącej się.

Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Podstawą przyznania świadczenia jest wniosek złożony przez jednego z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — świadczenie dostaje ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który:

nie ukończył 20 lat lub 24 lat — jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczy się w szkole.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na:

 • dziecko w przedszkolu — w tym dziecko, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studenta,
 • dziecko i osobę uczącą się, jeśli zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Kiedy złożyć wniosek

 • od 1 lipca do 30 listopada —przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada — w formie papierowej w urzędzie lub instytucji.

Jeśli składasz wniosek online wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie banku.

 

Procedura przyznania świadczenia dobry start nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej, z wyjątkiem: odmowy przyznania świadczenia oraz ustalenia nienależnie pobranego świadczenia. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na adres e-mail podany we wniosku. Wnioskodawca ma możliwość osobistego odbioru informacji w razie braku adresu e-mail. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.