Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Pracownicy firmy OPAK Szczecinek

W ZWIĄZKU Z POŻAREM FIRMY OPAK

PRACOWNICY FIRMY OPAK - Mieszkańcy Miasta Szczecinek znajdujący się w trudnej sytuacji bytowej mogą zwrócić się o pomoc do MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECINKU przy ul. Wiejskiej 4, (mieszkańcy innych miejscowości zgłaszają się do ośrodków pomocy społecznej w miejscu swojego zamieszkania)


 1. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pokoju nr 3 lub 6 do pracowników pierwszego kontaktu (pokoje przy głównym wejściu do Ośrodka, na parterze codziennie w godzinach od 800 do 1400, w czwartki od 800 do 1600.

 2. Zgłaszając się o pomoc proszę zabrać: dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, m. in.:

 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc poprzedzający zgłoszenie;

 • decyzje i odcinki rent i emerytur;

 • rachunki potwierdzające wydatki mieszkaniowe, spłatę pożyczek, kredytów;

 • rachunki potwierdzające koszty leczenia;

 • kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby;

 • inne obrazujące sytuację rodziny.

 1. Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o potrzebie przyznania świadczenia w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu. Wnioski o pomoc rozpatrywane będą indywidualnie w zależności od sytuacji osoby lub rodziny.

 2. Informacje na temat możliwych form pomocy można uzyskać również pod nr telefonów: 94 37 280 34 i 94 37 280 03, codziennie w godzinach od 800 do 1400,
  w czwartki od 8
  00 do 1600.Działania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.