Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- niektóre treści w postaci artykułów i/lub załączników/elementów graficznych nie są dostępne cyfrowo w całości z uwagi na ich publikację przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej oraz nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą kontaktową jest Mariusz Slemp, m.slemp@mops.szczecinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 372 80 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w dwóch budynkach – przy ul. Wiejskiej 4 oraz przy ul. Koszalińskiej 89. Do budynków prowadzą schody, a przy schodach znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych oraz osób z problemami motorycznymi poruszającymi się przy pomocy przyrządów ortopedycznych.

W budynku przy ul. Wiejskiej 4 na parterze (główne wejście) znajduje się Punkt Obsługi Interesanta, w którym klienci kierowani są do właściwych działów Ośrodka, istnieje możliwość złożenia: pism, wniosków, skarg oraz innych dokumentów, a także odbioru zaświadczenia, decyzji itp., można uzyskać podstawowe informacje o zasadach obsługi interesantów, trybie udzielania pomocy, a także umawiać wizyty poradnictwa specjalistycznego. Osoby niepełnosprawne lub z problemami motorycznymi obsługiwane są przez właściwego merytorycznie pracownika na parterze budynku.

W budynku przy ul. Koszalińskiej 89 działa system kolejkowy, na parterze znajduje się biletomat, w którym pobiera się bilet w zależności od rodzaju sprawy, a następnie klient z przyporządkowanym numerem przywoływany jest informacją głosową lub wyświetlaną na monitorze. Osoby niepełnosprawne lub z problemami motorycznymi obsługiwane są przez właściwego merytorycznego pracownika na parterze budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach i z trudnościami motorycznymi dostępne są wskazane wyżej pomieszczenia oraz ogólnodostępne toalety na parterze obu budynków, zarówno korytarze, drzwi, toalety są bezpieczne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Toalety wyposażone są w sprzęty oraz pochwyty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.
Budynki Ośrodka nie są wyposażone w windy, ewentualne bariery architektoniczne są kompensowane organizacją pracy pracowników tj. pracownik schodzi do klienta i obsługuje go bez konieczności poruszania się po całym Ośrodku. Wszystkie schody wyposażone są w poręcze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkami znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych (po jednym na każdy budynek). Parkingi oznaczone są znakiem pionowym D-18a i tabliczką T-29 oraz znakami poziomymi P-18 i P-24 malowanymi na niebieskim tle, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynków Ośrodka można wejść z psem asystującym, woda dla psa zostanie podana na prośbę klienta. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. Warunkiem wejścia na teren MOPS z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOPS z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest obowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoba chcąca skorzystać z usługi komunikowania w języku migowym zobowiązana jest co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z takiej usługi, wskazując jednocześnie metodę komunikowania się z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po zgłoszeniu osoba zainteresowana zostanie poinformowana o wyznaczonym lub uzgodnionym z nią terminie wizyty w Ośrodku.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2022-03-30

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

95 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uzupełnienie dostępności architektonicznej

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (stan w dniu 01.01.2021 r.)

115 KBPobierz na dyskPodgląd pliku