Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

OGŁOSZENIE: Zaświadczenia do NFOŚiGW

Zaświadczenia o dochodach dla osób ubiegających się o pożyczki lub dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydawane są na podstawie Żądań składanych przez osoby zainteresowane i nie podlegają opłacie skarbowej.

O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić w formie pisemnej do gminy właściwej ze względu na adres zamieszkania - wzór Żądania w załączeniu.

Żądanie można złożyć w osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

Zaświadczenia wydawane są w budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89, w godzinach funkcjonowania Ośrodka. Informację można uzyskać pod dedykowanymi numerami telefonów:

  •   Świadczenia rodzinne

94 37 280 25       nazwiska na literę           A-G, Z

94 37 280 26       nazwiska na literę           H-L

94 37 280 28       nazwiska na literę           H-L

94 37 280 29       nazwiska na literę           M-R

94 37 280 71       nazwiska na literę           S-W

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku  

 

 

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu...

535 KBPobierz na dyskPodgląd pliku