Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

SKRÓCONY PRZEWODNIK INTERESANTA – zmiany od 1 lipca 2021 r.

REGULACJE PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są działania Ośrodka w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych jest:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2201)
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)
 • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393)

PODSTAWOWE INFORMACJE

DODATEK MIESZKANIOWY

Dochód kwalifikujący do dodatku mieszkaniowego wynosi:

 • w gospodarstwie wieloosobowym: 1.698,76 zł na osobę, tj. 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 • w gospodarstwie jednoosobowym: 2.265,01 zł, tj. 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

UWAGA
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5.662,53 zł (wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku).

Informacje dotyczące określenia składowych dochodu:

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dochód - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, (tj. m. in. wynagrodzenie za pracę, dochód
z prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, renta, emerytura, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek dla bezrobotnych, dochód za wynajem lokalu),

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych
w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu
 i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

- alimenty na rzecz dzieci,

- stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215),

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (świadczenia z funduszu alimentacyjnego),

- pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci),

- świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

- świadczenie rodzicielskie,

- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,

- przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

 

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która:

a)  przebywa w:

- domu pomocy społecznej,

- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

- schronisku dla nieletnich,

- zakładzie poprawczym,

- zakładzie karnym,

- szkole, w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

 

b) wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidulanych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa głównego Urzędu Statystycznego na postawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zatem w celu ustalenia ww. dochodu należy dostarczyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

a)     formie opłacanego podatku,

b)     wysokości przychodu,

c)      stawce podatku,

d)     wysokości opłaconego podatku

- w roku 2020.

Dodatek mieszkaniowy naliczany jest na podstawie dochodów z pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z kompletem dokumentów,
 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
 • spełnienie kryterium metrażowego i dochodowego,

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu - należy przez to rozumieć:

 • najem,
 • podnajem,
 • spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
 • własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • własność innego lokalu mieszkalnego,
 • własność domu jednorodzinnego,
 • własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal,
 • inny tytuł prawny,
 • bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego albo najem socjalny lokalu.

Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej, która dla gospodarstwa:

Wielkość gospodarstwa

I

II

III

1 - OSOBOWE

35,00 m2

45,50 m2

52,50 m2

2 - OSOBOWE

40,00 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 - OSOBOWE

45,00 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 - OSOBOWE

55,00 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 - OSOBOWE

65,00 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 - OSOBOWE

70,00 m2

91,00 m2

105,00 m2

 OPIS KOLUMN TABELI

• I   : powierzchnia normatywna

Ustawa dopuszcza ustępstwa.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
• II  : 30%

• III : 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię użytkową o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 393), wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc,
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc,
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.

PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTA

DODATEK MIESZKANIOWY

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal;

W pkt 9 wniosku należy podać wydatki za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku

·        wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny dokument potwierdzający wysokość opłat ponoszonych za lokal
w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku (w rozbiciu na poszczególne wydatki);

·        deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

PRZYKŁAD:
Wniosek złożony w lipcu, zatem deklarację o dochodach należy złożyć za kwiecień, maj, czerwiec.

Do wglądu należy przedłożyć dokumenty, na podstawie, których wypełniono deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

 • oświadczenie do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

WNIOSKODAWCA BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM DOMU JEDNORODZINNEGO - jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej oraz
o wyposażeniu technicznym domu.

Pracownik ośrodka może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony
z koniecznością przedłożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.  

DODATEK ENERGETYCZNY

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
 2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

W toku postępowania organ przyznający świadczenia może wymagać także dostarczenia innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Interesanci korzystający lub ubiegający się o dodatek mieszkaniowy lub dodatek energetyczny obsługiwani są w pokoju zlokalizowanym na parterze budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89
w Szczecinku.


pokój nr 4 : zakres liter A - K (stanowisko 1)
                   zakres liter  L - Ż  (stanowisko 2)

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

171 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

140 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

128 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja dotycząca dodatków mieszkaniowych

257 KBPobierz na dyskPodgląd pliku