Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

INFORMACJA: Dodatek Osłonowy

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie mające na celu ochronę osób i rodzin w trudnej sytuacji bytowej przed rosnącymi cenami energii, gazu i żywności.

Świadczenie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku w budynek przy ul. Koszalińskiej 89.

Dodatek osłonowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody za nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Koszalińskiej 89 lub w Punkcie Obsługi Ośrodka przy ul. Wiejskiej 4 oraz zamieszczony jest na stronie internetowej Ośrodka.

Wnioski będzie można składać od stycznia do 31 października 2022 r.:

 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 • tradycyjnie (papierowo) w godzinach przyjmowania Interesantów przy ul. Koszalińskiej 89 albo wrzucając wypełniony druk wniosku do urny podawczej na parterze przy wejściu do budynku, lub za pośrednictwem Poczty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

94 37 280 25, 94 37 280 26, 94 37 280 28, 94 37 280 29, 94 37 280 71.

Szczegółowe informacje:


Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1)

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2 100 zł,

 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 zł miesięcznie na osobę,

 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1 062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 zł miesięcznie na osobę,

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150 zł lub 1 437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 zł miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).


Ważne informacje:

 • W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 • Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 • Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 października 2022 r. Świadczenia przyznane na wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r.. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r..

 • Przyznanie dodatku będzie następowało na podstawie informacji pisemnej, wyłącznie odmowa przyznania dodatku będzie się odbywała w trybie decyzji administracyjnej.

 • Pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz wpisaniu w druk wniosku adresu poczty elektronicznejna ten adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

 • Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu do dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych:

 1. w przedostatnim roku kalendarzowym (2020 r.) w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

 2. w ostatnim roku kalendarzowym (2021 r.) w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października danego roku. Ośrodek sam pozyska informacje o dochodach.