Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

INFORMACJA

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

na okres dłuższy niż 120 dni

Podstawa prawna - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz.1336).

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia może nastąpić jeżeli zapewnienia się zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS: o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy;

 2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

 3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

 4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

 5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dziećmi,

 6. jest małoletnim, który przybył na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz jest małoletnim, który przybył na terytorium RP i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Świadczenie z:

 1. pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

 2. pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

 3. pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

 4. pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Zainteresowani przedłużeniem wypłaty świadczenia zobowiązani są złożyć kolejny wniosek (wzór wniosku nie uległ zmianie).

Jak złożyć wniosek:

 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-PUAP (wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu osobistego),

 • tradycyjnie (papierowo) w godzinach przyjmowania Interesantów przy ul. Koszalińskiej 89 lub za pośrednictwem Poczty.

Kontakt telefoniczny pod numerami – 94 37 280 42, 94 37 280 47, 94 37 280 50