Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Dane Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku informuje:
1.     Elektroniczna Skrzynka Podawcza MOPS umieszczona została na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
Udostępniony adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl
Skuteczne złożenie wniosku do MOPS z wykorzystaniem drogi elektronicznej wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na w/w platformie.
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego oferowanego przez platformę ePUAP.
2.     Maksymalny rozmiar wszystkich załączników dołączanych do składanego wniosku nie może przekroczyć 3,5MB.
Akceptowalne formaty załączników to:
·        doc (docx), odt, rtf, txt
·        gif, jpg, png, tiff
·        xls (xlsx), ods
·        pdf
·        xml
3.     Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Ośrodka:
·        przekazanie dokumentów poprzez wypełnienie stosownego formularza na Elektronicznej Skrzynce Podawczej i ewentualnie dołączenie podpisanego dokumentu,
·        osobiste dostarczenie dokumentów (podpisanych ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w godzinach pracy MOPS na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB, płyta CD/DVD. Nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 
Dostarczane dokumenty muszą spełniać określone powyżej wymogi odnośnie łącznego rozmiaru oraz formatu załączników.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie szkodliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.