Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Struktura właśnościowa i majątek

 
     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Szczecinek.
      Rada Miasta Szczecinek wyposaża Ośrodek w majątek. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i środki pozyskiwane z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i celem na który zostały przeznaczone. Ośrodek może otrzymywać darowizny przeznaczając je na potrzeby własne jak również na realizację powierzonych zadań, po upoważnieniu przez Burmistrza Miasta Szczecinek.
     Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:
  • doatacji rządowych przeznawanych z budżetu państwa przez Zachodniopomorski Urząd  Wojewódzki,
  • dotacji gminnych przyznawanych z budżetu miasta przez Radę Miasta Szczecinek,
  • środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • środków pochodzących z innych źródeł.
     Ośrodek może tworzyć środki specjalne w oparciu o odrębne przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych. Roczny plan finansowy Ośrodka ustala jego Dyrektor. Wysokość dotacji na działalność Ośrodka ustalana jest corocznie, na podstawie budżetu Miasta Szczecinka ustalonego przez Radę Miasta Szczecinek.
      Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku na dzień 31.12.2008 roku wynosił 2.358.109,60 zł.
      Majatek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku na dzień 31.12.2010 roku wynosił 2.512.927,67 zł.
 Majatek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku na dzień 31.12.2011 roku wynosił 2.405.622,97 zł.