Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2010 rok

Lp.
Termin
Kto kontrolował
Zakres kontroli
Zalecenia pokontrolne
1
11-22.01.2010r.
Urząd Miasta Szczecinek
Wydział Nadzoru
Zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
§   Przeszkolenie i wyznaczenie dodatkowej osoby do udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej,
§   Wprowadzenie pisemnego zarządzenia wskazującego osoby odpowiedzialne za udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, podanie do publicznej wiadomości pracownikom MOPS oraz złożenie przez pracowników adnotacji o zapoznaniu się z nim
2
11-22.01.2010r.
Urząd Miasta Szczecinek
Wydział Nadzoru
Gospodarka finansowa w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu świadczeń alimentacyjnych
Brak
3
07.05.2010r.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
Oględziny obiektu budowlanego – pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych w budynku biurowym MOPS stanowiącym własność Gminy Miejskiej Szczecinek
 Podjęcie działań w celu zalegalizowania zmiany przeznaczenia pomieszczeń piwnicznych budynku MOPS wykorzystywanych na noclegownię dla bezdomnych 
4
11.05.2010r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 
5
30.07.2010r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku
Ocena warunków sanitarno-higienicznych oraz stanu technicznego w Punkcie wydawania posiłków w Domu Dla Bezdomnych "Zacisze" w Szczecinku
Brak
 6
23-24.08.2010r.
Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Delegatura w Koszalinie
Sposób realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń            z funduszu alimentacyjnego        w okresie od 01.01.2009r. do dnia kontroli
Brak