Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2009 rok

Lp.
Termin
Kto kontrolował
Zakres kontroli
Zalecenia pokontrolne
1
12.01.09 i 16.01.09
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
Noclegownia Miejska - przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń
Brak
2
 02-11.02.09
Urząd Wojewódzki
w Szczecinie
Kontrola problemowa prowadzona w Urzędzie Miasta Szczecinek:
- realizacja dochodów Skarbu państwa w 2008r.,
- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w 2008r.,
terminowość przekazywania sprawozdań kwartalnych i rocznych,
- prawidłowość wykorzystywania dotacji celowych przyznanych na zadania własne i zlecone
-  prowadzić ewidencje analityczne dot. dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.07.2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
- zaprowadzić ewidencje analityczne dot. dochodów Skarbu Państwa tj. z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej, wypłaty funduszu alimentacyjnego, zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez komorników za okres od 01.09.2005r. do dnia 31.12.2008r. w MOPS w Szczecinku
3
07.05.-17.06.09
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
Przestrzeganie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości i wypłat dodatków mieszkaniowych mieszkańcom Szczecinka w latach 2006-2008
Sporządzenie aktualnego zakresu czynności dla kierownika Działu Obsługi Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych MOPS w Szczecinku
4
07-16.10.09
Urząd Miasta Szczecinek
Wydział Nadzoru
Sposób realizacji zadania własnego gminy w formie dożywiania dzieci na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecinek
Brak
5