Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Pomoc społeczna

          Wnioski (podania) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.
 Godziny przyjmowania interesantów:
-          poniedziałek, wtorek: od 800  do 1100 (osoby nie pracujące)
-          czwartek: od 1400 do 1600 (osoby pracujące)
 
Klienci pomocy społecznej zgłaszający się do Ośrodka po raz pierwszy
Beata Semeniuk
pracownik ds. pierwszego kontaktu
 (94) 37 280 34
Punkt Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 3, przy głównym wejściu) czynny codziennie w godzinach pracy Ośrodka
     Klient zgłaszający się kolejny raz do tut. Ośrodka przechodzi do pracownika który został mu przydzielony podczas pierwszej wizyty, w razie jego nieobecności do osoby go zastępującej, a poza godzinami przyjmowania interesantów do pracownika dyżurującego tego dnia.

Podstawą przyznania świadczeń pomocy społecznej jest:
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
 • spełnienie kryterium dochodowego,
 • spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek kwalifikujących do pomocy społecznej: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi.
Dochód kwalifikujący do pomocy społecznej (suma dochodów netto, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wynosi:
 • 776,00 zł, dla osoby samotnie gospodarującej, (od 1.01.2022 r.),
 • 600,00 zł, dla osób w rodzinie, (od 1.01.2022 r.).
Ponadto niezbędne jest umożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz przedłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową, zdrowotną, rodzinną itp.
Wykaz dokumentów potrzebnych do otrzymania pomocy z Ośrodka
1.     Zasiłek stały:
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
-  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i spełniony warunek : ukończony wiek,
    przez kobietę 60 lat, przez mężczyznę 65 lat,
-   zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
    wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
    domowym;
-    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
-    książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu.

Uwaga: Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00 zł (do 30 września 2018 r.), 645,00 zł (od 1.10.2018 r.)
, 719,00 zł (od 1.01.2022 r.).
 
2.    Zasiłek okresowy:
1)  z tytułu długotrwałej choroby: 
     -    wniosek (podanie);
     -    dowód osobisty;
     -    zaświadczenie lekarskie potwierdzające: stosowanie specjalnej diety lub
          konieczność przyjmowania leków lub konieczność dojazdów do placówek
          służby zdrowia lub konieczność stosowania zabiegów medyczno –
          rehabilitacyjnych, środków higieniczno – opatrunkowych, artykułów
          sanitarnych;
     -   zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
         gospodarstwie domowym;
 -   oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
     -   książeczki opłat wydatków mieszkaniowych stałych obciążeń rodziny do wglądu.
2)  z tytułu niepełnosprawności:
     -    wniosek (podanie);
     -    dowód osobisty;
     -    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
      -      zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenie
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
         gospodarstwie domowym;
    -     zaświadczenie lekarskie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach
         rehabilitacyjnych;
     -    potwierdzenie wysokich kosztów związanych z zakupem przedmiotów
         ortopedycznych, środków pomocniczych i dodatkowych oprzyrządowań 
         ułatwiających niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku oraz
         utrzymanie i eksploatacja pojazdu inwalidzkiego;
     -   dokumenty potwierdzające likwidację barier architektonicznych;
 -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
     -    książeczki opłat wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do
         wglądu.
3)  z tytułu braku możliwości zatrudnienia: 
     -    wniosek (podanie);
       -     dowód osobisty;
     -   zaświadczenie z PUP potwierdzające fakt zarejestrowania w urzędzie pracy, 
         brak propozycji zatrudnienia oraz przekwalifikowania,  
     -    zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania
         bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wieku do 7 lat lub niepełnosprawnym 
         członkiem rodziny;
     -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
         gospodarstwie domowym;
-    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
4)  z tytułu braku uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której
     ciążył obowiązek alimentacyjny na dziecko po ukończeniu 16roku
     życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole do czasu jej
     ukończenia nie dłużej niż do ukończenia 25 lat życia:       
 
     -    wniosek (podanie);
     -    dowód osobisty;
     -    zaświadczenie wydane przez szkołę na początku każdego roku szkolnego;
     -    zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia 
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym 
         gospodarstwie domowym;
 -   oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
5) z tytułu innych uzasadnionych powodów:
     -    wniosek (podanie);
     -    dowód osobisty;
     -    zaświadczenie potwierdzające opłaty za pobyt członka rodziny w placówce
         opiekuńczo –  wychowawczej lub rehabilitacyjnej;
     -    zaświadczenie potwierdzające brak możliwości zatrudnienia poprzez         
         oczekiwanie na przyznanie alimentów, świadczeń emerytalnych, rentowych;
     -     zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
         gospodarstwie domowym;
 -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
3.    Zasiłek celowy:
       -    wniosek (podanie);
       -    dowód osobisty;
       -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia;
       -    wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
           domowym;
       -    zaświadczenie z PUP (w przypadku osoby bezrobotnej w rodzinie);
       -    zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą chorobę;
       -    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
       -    wyrok z sądu dotyczący wysokości alimentów;
       -    zaświadczenia z ZGM, ZE, ZG o wysokości zadłużenia;
      -    zaświadczenia z ZGM, ZE, ZG potwierdzające potrzebę remontu, wymiany urządzeń 
          i  koszty tych wydatków;
       -    zaświadczenie z policji o zdarzeniu losowym - straży pożarnej;
       -    akt zgonu;
       -    książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu;
-    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
4.    Składka na ubezpieczenie społeczne  z tytułu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny - rezygnacja z zatrudnienia:
 -    wniosek (podanie);
 -    dowód osobisty;
 -   zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania bezpośredniej
     osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;
 -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 
     wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
     domowym;
 -    zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania i pobierania zasiłku;
 -    świadectwa pracy w celu ustalenia okresów składkowych i nie składkowych ;
 -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznawane przez sąd na podstawie art. 162 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – oraz wynagrodzenie za sprawowanie kurateli na podstawie art. 179 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
- postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia.
 
6.   Usługi opiekuńcze:
1) w formie usług domowych i pielęgnacyjnych w domu klienta:
      -    wniosek (podanie);
      -    dowód osobisty;
      -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie
          wniosku  wszystkich członków rodziny pozostający we wspólnym
          gospodarstwie  domowym;
      -    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uprawniające do korzystania z usług;
   -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
      -     książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu.
2) w formie usług: wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Złota
      Jesień”,  posiłku z dowozem, usług pralniczych i usług kąpielowych
      świadczonych w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień" 
      -    wniosek (podanie);
      -    dowód osobisty;
      -    zaświadczenie o dochodach brutto z miesiąca poprzedzającego złożenie
          wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólny
          gospodarstwie domowym;
      -    zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę lub orzeczenie o
          stopniu niepełnosprawności;
-  oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
      -    książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu.
3)  w formie usług specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w
     domu klienta:
      -    wniosek (podanie);
      -    dowód osobisty;
      -    zaświadczenie lekarza specjalisty o stanie zdrowia uprawniające do korzystania  z usług;
      -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich            
    członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
      -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
      -    książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu.

4)  w formie usług specjalistycznych - rehabilitacja mowy:
      -   wniosek (podanie);
      -   dowód osobisty;
      -   aktualne zaświadczenie lekarskie lub diagnoza logopedyczna przedstawiona w
          formie pisemnej;
      -   zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie
          wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
          gospodarstwie domowym;
     
-  oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
7.  Umieszczenie w domu pomocy społecznej:
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
- zaświadczenie lekarskie osoby ubiegającej się o skierowanie do dps;
- oświadczenie- wyrażenie zgody na umieszczenie w dps i ponoszenie odpłatności   zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
- zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie  wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
- oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
8. Przyznanie miejsca w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień":
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
- zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
- zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie  domowym.
 
9. Przyznanie miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy "Walentynka":
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
- skierowanie na rehabilitację społeczną do ŚDS;
- oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
- zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 
  wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie  domowym.
 
10. Dom Dla Bezdomnych „Zacisze” w Szczecinku:
 Przesłanki uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do Domu „Zacisze:
 • posiadanie statusu osoby bezdomnej lub zagrożonej bezdomnością,
 • posiadane ostatnie stałe miejsce zameldowania na terenie miasta Szczecinka,
 • udokumentowanie przyczyny wystąpienia o przyjęcie do Domu „Zacisze” (dotyczy ofiar przemocy lub zdarzenia losowego).
 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do Domu „Zacisze”:
 • wniosek osoby lub rodziny o udzielenie tej formy pomocy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę (dot. wszystkich członków rodziny),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia – ocena lekarza czy stan zdrowia klienta pozwala na przebywanie w placówkach zbiorowych pomocy społecznej całodobowego pobytu, (dot.wszystkich członków rodziny),
 • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
                                 
Dom jest ośrodkiem wsparcia prowadzącym miejsca całodobowe okresowego pobytu.
 
W skład Domu wchodzą :
 • Pokoje socjalne,
 • Hostel,
 • Punkt Pomocy bezdomnym i Potrzebującym.
 Dom jest przeznaczony dla:
 • pełnoletnich osób bezdomnych i rodzin, w tym dzieci,
 • osób i rodzin czasowo pozbawionych schronienia z uwagi na zaistniałą sytuację kryzysową     spowodowaną w szczególności przemocą w rodzinie lub zdarzeniem losowym,
 • osób potrzebujących pomocy w formie gorącego posiłku .
 
Dom świadczy usługi w formie:
 • schronienia,
 • pobytu w świetlicy,
 • posiłku,
 • wymiany odzieży,
 • higieny osobistej,
 • pomocy przed ambulatoryjnej,
 • poczęstunków świątecznych,
 • poradnictwa socjalnego.
 
Podstawą udzielenia schronienia w Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
 • zakwaterowanie osób który udzielono schronienia w Domu odbywa się w dni robocze od pon. do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • maksymalny okres schronienia w Domu w Pokoju socjalnym wynosi 36 miesięcy (w sytuacjach szczególnych 48 miesięcy).
 • maksymalny okres schronienia w Hostelu wynosi 100 dni ( sytuacjach szczególnych 150 dni).