Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Pomoc społeczna

          Wnioski (podania) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku są przyjmowane i załatwiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.
 Godziny przyjmowania interesantów:
-          poniedziałek, wtorek: od 800  do 1200 (osoby nie pracujące)
-          czwartek: od 1300 do 1545 (osoby pracujące)
 
Klienci pomocy społecznej zgłaszający się do Ośrodka po raz pierwszy
Irena Bzowa
pracownik ds. pierwszego kontaktu
 (94) 37-280-03
pokój nr 6
     Klient zgłaszający się kolejny raz do tut. Ośrodka przechodzi do pracownika który został mu przydzielony podczas pierwszej wizyty, w razie jego nieobecności do osoby go zastępującej, a poza godzinami przyjmowania interesantów do pracownika dyżurującego tego dnia.

Podstawą przyznania świadczeń pomocy społecznej jest:
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
 • spełnienie kryterium dochodowego,
 • spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek kwalifikujących do pomocy społecznej: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi.
Dochód kwalifikujący do pomocy społecznej (suma dochodów netto, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wynosi:
 • 634,00 zł, dla osoby samotnie gospodarującej, 701,00 zł (od 1.10.2018 r.),
 • 514,00 zł, dla osób w rodzinie, 528,00 zł (od 1.10.2018 r.).
Ponadto niezbędne jest umożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz przedłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową, zdrowotną, rodzinną itp.
Wykaz dokumentów potrzebnych do otrzymania pomocy z Ośrodka
1.     Zasiłek stały:
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
-  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i spełniony warunek : ukończony wiek,
    przez kobietę 60 lat, przez mężczyznę 65 lat,
-   zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
    wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
    domowym;
-    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
-    książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu.

Uwaga: Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00 zł (do 30 września 2018 r.), 
645,00 zł (od 1.10.2018 r.).
 
2.    Zasiłek okresowy:
1)  z tytułu długotrwałej choroby: 
     -    wniosek (podanie);
     -    dowód osobisty;
     -    zaświadczenie lekarskie potwierdzające: stosowanie specjalnej diety lub
          konieczność przyjmowania leków lub konieczność dojazdów do placówek
          służby zdrowia lub konieczność stosowania zabiegów medyczno –
          rehabilitacyjnych, środków higieniczno – opatrunkowych, artykułów
          sanitarnych;
     -   zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
         gospodarstwie domowym;
 -   oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
     -   książeczki opłat wydatków mieszkaniowych stałych obciążeń rodziny do wglądu.
2)  z tytułu niepełnosprawności:
     -    wniosek (podanie);
     -    dowód osobisty;
     -    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
      -      zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenie
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
         gospodarstwie domowym;
    -     zaświadczenie lekarskie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach
         rehabilitacyjnych;
     -    potwierdzenie wysokich kosztów związanych z zakupem przedmiotów
         ortopedycznych, środków pomocniczych i dodatkowych oprzyrządowań 
         ułatwiających niepełnosprawnym funkcjonowanie w środowisku oraz
         utrzymanie i eksploatacja pojazdu inwalidzkiego;
     -   dokumenty potwierdzające likwidację barier architektonicznych;
 -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
     -    książeczki opłat wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do
         wglądu.
3)  z tytułu braku możliwości zatrudnienia: 
     -    wniosek (podanie);
       -     dowód osobisty;
     -   zaświadczenie z PUP potwierdzające fakt zarejestrowania w urzędzie pracy, 
         brak propozycji zatrudnienia oraz przekwalifikowania,  
     -    zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania
         bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wieku do 7 lat lub niepełnosprawnym 
         członkiem rodziny;
     -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
         gospodarstwie domowym;
-    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
4)  z tytułu braku uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której
     ciążył obowiązek alimentacyjny na dziecko po ukończeniu 16roku
     życia pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole do czasu jej
     ukończenia nie dłużej niż do ukończenia 25 lat życia:       
 
     -    wniosek (podanie);
     -    dowód osobisty;
     -    zaświadczenie wydane przez szkołę na początku każdego roku szkolnego;
     -    zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia 
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym 
         gospodarstwie domowym;
 -   oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
5) z tytułu innych uzasadnionych powodów:
     -    wniosek (podanie);
     -    dowód osobisty;
     -    zaświadczenie potwierdzające opłaty za pobyt członka rodziny w placówce
         opiekuńczo –  wychowawczej lub rehabilitacyjnej;
     -    zaświadczenie potwierdzające brak możliwości zatrudnienia poprzez         
         oczekiwanie na przyznanie alimentów, świadczeń emerytalnych, rentowych;
     -     zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia
         wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
         gospodarstwie domowym;
 -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
3.    Zasiłek celowy:
       -    wniosek (podanie);
       -    dowód osobisty;
       -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia;
       -    wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie 
           domowym;
       -    zaświadczenie z PUP (w przypadku osoby bezrobotnej w rodzinie);
       -    zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewlekłą chorobę;
       -    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
       -    wyrok z sądu dotyczący wysokości alimentów;
       -    zaświadczenia z ZGM, ZE, ZG o wysokości zadłużenia;
      -    zaświadczenia z ZGM, ZE, ZG potwierdzające potrzebę remontu, wymiany urządzeń 
          i  koszty tych wydatków;
       -    zaświadczenie z policji o zdarzeniu losowym - straży pożarnej;
       -    akt zgonu;
       -    książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu;
-    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
4.    Składka na ubezpieczenie społeczne  z tytułu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny - rezygnacja z zatrudnienia:
 -    wniosek (podanie);
 -    dowód osobisty;
 -   zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania bezpośredniej
     osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;
 -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 
     wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
     domowym;
 -    zaświadczenie z PUP o okresach zarejestrowania i pobierania zasiłku;
 -    świadectwa pracy w celu ustalenia okresów składkowych i nie składkowych ;
 -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznawane przez sąd na podstawie art. 162 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – oraz wynagrodzenie za sprawowanie kurateli na podstawie art. 179 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
- postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia.
 
6.   Usługi opiekuńcze:
1) w formie usług domowych i pielęgnacyjnych w domu klienta:
      -    wniosek (podanie);
      -    dowód osobisty;
      -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie
          wniosku  wszystkich członków rodziny pozostający we wspólnym
          gospodarstwie  domowym;
      -    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uprawniające do korzystania z usług;
   -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
      -     książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu.
2) w formie usług: wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Złota
      Jesień”,  posiłku z dowozem, usług pralniczych i usług kąpielowych
      świadczonych w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień" 
      -    wniosek (podanie);
      -    dowód osobisty;
      -    zaświadczenie o dochodach brutto z miesiąca poprzedzającego złożenie
          wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólny
          gospodarstwie domowym;
      -    zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę lub orzeczenie o
          stopniu niepełnosprawności;
-  oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
      -    książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu.
3)  w formie usług specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w
     domu klienta:
      -    wniosek (podanie);
      -    dowód osobisty;
      -    zaświadczenie lekarza specjalisty o stanie zdrowia uprawniające do korzystania  z usług;
      -    zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich            
    członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
      -    oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
      -    książeczki wydatków mieszkaniowych i stałych obciążeń rodziny do wglądu.

4)  w formie usług specjalistycznych - rehabilitacja mowy:
      -   wniosek (podanie);
      -   dowód osobisty;
      -   aktualne zaświadczenie lekarskie lub diagnoza logopedyczna przedstawiona w
          formie pisemnej;
      -   zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie
          wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
          gospodarstwie domowym;
     
-  oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
7.  Umieszczenie w domu pomocy społecznej:
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
- zaświadczenie lekarskie osoby ubiegającej się o skierowanie do dps;
- oświadczenie- wyrażenie zgody na umieszczenie w dps i ponoszenie odpłatności   zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
- zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie  wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
- oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
 
8. Przyznanie miejsca w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień":
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
- zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
- zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie  domowym.
 
9. Przyznanie miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy "Walentynka":
- wniosek (podanie);
- dowód osobisty;
- skierowanie na rehabilitację społeczną do ŚDS;
- oświadczenie o posiadanych zasobach materialnych i finansowych;
- zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 
  wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie  domowym.
 
10. Dom Dla Bezdomnych „Zacisze” w Szczecinku:
 Przesłanki uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do Domu „Zacisze:
 • posiadanie statusu osoby bezdomnej lub zagrożonej bezdomnością,
 • posiadane ostatnie stałe miejsce zameldowania na terenie miasta Szczecinka,
 • udokumentowanie przyczyny wystąpienia o przyjęcie do Domu „Zacisze” (dotyczy ofiar przemocy lub zdarzenia losowego).
 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do Domu „Zacisze”:
 • wniosek osoby lub rodziny o udzielenie tej formy pomocy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę (dot. wszystkich członków rodziny),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia – ocena lekarza czy stan zdrowia klienta pozwala na przebywanie w placówkach zbiorowych pomocy społecznej całodobowego pobytu, (dot.wszystkich członków rodziny),
 • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
                                 
Dom jest ośrodkiem wsparcia prowadzącym miejsca całodobowe okresowego pobytu.
 
W skład Domu wchodzą :
 • Pokoje socjalne,
 • Hostel,
 • Punkt Pomocy bezdomnym i Potrzebującym.
 Dom jest przeznaczony dla:
 • pełnoletnich osób bezdomnych i rodzin, w tym dzieci,
 • osób i rodzin czasowo pozbawionych schronienia z uwagi na zaistniałą sytuację kryzysową     spowodowaną w szczególności przemocą w rodzinie lub zdarzeniem losowym,
 • osób potrzebujących pomocy w formie gorącego posiłku .
 
Dom świadczy usługi w formie:
 • schronienia,
 • pobytu w świetlicy,
 • posiłku,
 • wymiany odzieży,
 • higieny osobistej,
 • pomocy przed ambulatoryjnej,
 • poczęstunków świątecznych,
 • poradnictwa socjalnego.
 
Podstawą udzielenia schronienia w Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
 • zakwaterowanie osób który udzielono schronienia w Domu odbywa się w dni robocze od pon. do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • maksymalny okres schronienia w Domu w Pokoju socjalnym wynosi 36 miesięcy (w sytuacjach szczególnych 48 miesięcy).
 • maksymalny okres schronienia w Hostelu wynosi 100 dni ( sytuacjach szczególnych 150 dni).