Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Dom Dla Bezodmnych "Zacisze" w Szczecinku

 
Przesłanki uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do Domu „Zacisze:
 • posiadanie statusu osoby bezdomnej lub zagrożonej bezdomnością,
 • posiadane ostatnie stałe miejsce zameldowania na terenie miasta Szczecinka,
 • udokumentowanie przyczyny wystąpienia o przyjęcie do Domu „Zacisze” (dotyczy ofiar przemocy lub zdarzenia losowego).
 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do Domu „Zacisze”:
 • wniosek osoby lub rodziny o udzielenie tej formy pomocy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę (dot. wszystkich członków rodziny),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia – ocena lekarza czy stan zdrowia klienta pozwala na przebywanie w placówkach zbiorowych pomocy społecznej całodobowego pobytu, (dot.wszystkich członków rodziny),
 • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
                                  
Dom jest ośrodkiem wsparcia prowadzącym miejsca całodobowe okresowego pobytu.
 
W skład Domu wchodzą :
 • Pokoje socjalne,
 • Hostel,
 • Punkt Pomocy bezdomnym i Potrzebującym.
 
Dom jest przeznaczony dla:
 • pełnoletnich osób bezdomnych i rodzin, w tym dzieci,
 • osób i rodzin czasowo pozbawionych schronienia z uwagi na zaistniałą sytuację kryzysową     spowodowaną w szczególności przemocą w rodzinie lub zdarzeniem losowym,
 • osób potrzebujących pomocy w formie gorącego posiłku .
 
Dom świadczy usługi w formie:
 • schronienia,
 • pobytu w świetlicy,
 • posiłku,
 • wymiany odzieży,
 • higieny osobistej,
 • pomocy przed ambulatoryjnej,
 • poczęstunków świątecznych,
 • poradnictwa socjalnego.
 
Podstawą udzielenia schronienia w Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
 • zakwaterowanie osób który udzielono schronienia w Domu odbywa się w dni robocze od pon. do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • maksymalny okres schronienia w Domu w Pokoju socjalnym wynosi 36 miesięcy (w sytuacjach szczególnych 48 miesięcy).
 • maksymalny okres schronienia w Hostelu wynosi 100 dni ( sytuacjach szczególnych 150 dni).