Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Dodatki mieszkaniowe

                                                        DODATKI MIESZKANIOWE
                                                       (+ 48 94) 37-280-01

                                         budynek przy ul. Koszalińskiej 89
                                      pokój nr 4

Regulacje prawne

Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu:

Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133)

"Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622)."

Do dochodu nie wlicza się również świadczenia "Dobry start", świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznanego dla emerytów i rencistów w 2019 r.

 

Art. 3 ust. 4 w/w ustawy

"Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309)."


Dodatek mieszkaniowy naliczany jest na podstawie dochodów z pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Dochód stanowią m. in.:

 • wynagrodzenie za pracę (dochód brutto po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania), nagrody pieniężne wypłacane przez zakład pracy,
 • odsetki ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, lokatach (wyciągi z rachunków),
 • dochód z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • renta, emerytura,
 • zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński,
 • świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • składki zdrowotne naliczane przez Powiatowy Urząd Pracy lub pracodawcę (w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym),
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • stypendia otrzymywane przez studentów, żołdy,
 • świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wraz ze składką zdrowotną naliczoną przez ośrodek pomocy społecznej,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • zasiłek stały oraz składka zdrowotna naliczana przez ośrodek,
 • nadpłata z tytułu rozliczenia zużycia energii cieplnej oraz wody i kanalizacji,
 • finansowa pomoc rodziny, dochód ze sprzedaży, dochód za wynajem lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prace dorywcze.

Podstawowe informacje 
 
Podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego jest:

§  złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

§  posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

§  spełnienie kryterium metrażowego i dochodowego.

§  przedłożenie bieżącej faktury za energię elektryczną - jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego.

Dochód kwalifikujący do dodatku mieszkaniowego (po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu) wynosi:

§  w gospodarstwie wieloosobowym: 1500,00 zł na osobę, tj. 125% najniższej emerytury,

§  w gospodarstwie jednoosobowym: 2100,00, tj. 175% najniższej emerytury.


Uwagi: Wysokość najniższej emerytury - od dnia 1.03.2020 r. - wynosi 1200,00 zł (niniejsza kwota podlega zmianom w ciągu roku w związku z waloryzacją świadczenia).


Tytuł prawny do zajmowanego lokalu - należy przez to rozumieć:

§  najem,

§  podnajem,

§  spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),

§  własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,

§  własność innego lokalu mieszkalnego,

§  własność domu jednorodzinnego,

§  własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal,

§  inny tytuł prawny,

§  bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.


Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej, która dla gospodarstwa:

§  1-osobowego wynosi 35,00 m2* : 45,50 m2** : 52,50 m2***

§  2-osobowego wynosi 40,00 m2* : 52,00 m2** : 60,00 m2***

§  3-osobowego wynosi 45,00 m2* : 58,50 m2** : 67,50 m2***

§  4-osobowego wynosi 55,00 m2* : 71,50 m2** : 82,50 m2***

§  5-osobowego wynosi 65,00 m2* : 84,50 m2** : 97,50 m2***

§  6-osobowego wynosi 70,00 m2* : 91,00 m2** : 105,00 m2***

* powierzchnia normatywna
Ustawa dopuszcza ustępstwa.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
** 30%
*** 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.


W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię użytkową o 5 m2.

W przypadku przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu, normatywna powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Procedura Obsługi Klienta

Kolejność działań jakie należy podjąć ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1.      POZYSKAĆ DRUK WNIOSKU.

  • pokój nr 4 zlokalizowany na parterze budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku
  • - pobierając z internetu (na końcu tekstu plik do pobrania).
  • W budynku funkcjonuje system kolejkowy.

2.      UZYSKAĆ POTWIERDZENIE WNIOSKU:

§   ADMINISTRACJI BUDYNKU (np. ZGM, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa), konieczne jest potwierdzenie danych we wniosku: pozycje 2 - 5, 7 - 9 i 12.

§  WNIOSKODAWCA BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM DOMU JEDNORODZINNEGO - jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej oraz o wyposażeniu technicznym domu.

3.      WYPEŁNIĆ WNIOSEK.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełnia dane dotyczące osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym oraz deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (poprzedzające datę złożenia wniosku).

 

Przykład:

Wniosek złożony w maju, zatem deklarację o dochodach należy złożyć za luty, marzec, kwiecień.

 

4.      ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW - w pokoju nr 4 zlokalizowanym na parterze budynku MOPS przy ul. Koszalińskiej 89.

UWAGA: Ponadto do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy w celu naliczenia ryczałtu za brak instalacji gazowej, centralnego ogrzewania lub centralnie ciepłej wody.


W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością przedłożenia przez wnioskodawcę i innych członków gospodarstwa domowego oświadczenia o stanie majątkowym.


Więcej informacji pod numerem telefonu (94) 37 280 01

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

542 KBPobierz na dyskPodgląd pliku