Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Świadczenia rodzinne


Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje:
 
·         świadczenia rodzinne,
·         świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
·         postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 
Obsługa klientów odbywa się w pokojach:
 
numer 7 ( nazwiska od A do J ) tel. 94 37 280 25
numer 8 ( nazwiska od K do N ) tel. 94 37 280 26
numer 9 ( nazwiska od O do Ż)   tel. 94 37 280 27 lub 94 37 280 42
 
Godziny przyjmowania interesantów:
 
 
poniedziałek, wtorek: od 800   do 1200
czwartek:   od 1300 do 1545


Wymagane dokumenty
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:
1)   zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2008)  wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
2)   oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2008),
3)   oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2008),
4)   dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu,
5)   skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
6)   orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne),
7)   zaświadczenie szkoły (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia),
8)   dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu,
9)   dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu,
10)    kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się),
11)    kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP).
Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć poniższe dokumenty:
1)   kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka (oryginał do wglądu) bądź informację sądu o toczącym się postępowaniu,
2)   kopię prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie bądź separacji - oryginał do wglądu;,
3)   zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych (za rok 2008),
4)   zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający, że jest tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie (można je uzyskać w sekretariacie szkoły);  oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
5)   zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
6)   zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony; zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,
7)   zaświadczenie lekarskie  lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie ciąży.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Dział Świadczeń Rodzinnych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Podstawa prawna
1)   ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
2)   rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.),
3)   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).
Inne informacje
ZASIŁEK RODZINNY
·      przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) netto.
·      wysokość zasiłku rodzinnego:
1)   68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
2)   91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3)    98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego
·       z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 400 zł miesięcznie;
·       z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka (jeżeli drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany) a także osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice nie żyją. Wysokość dodatku to 170 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł jednak nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci;
·       z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce, ojcu, faktycznemu lub prawnemu opiekunowi dziecka. Wysokość dodatku to 80 zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego;
·       z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1.000 zł;
·       z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku to 60 zł na dziecko do 5 roku życia lub 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
·       z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na dziecko rozpoczynające naukę w szkole oraz dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 100 zł;
·       z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej i szkoły artystycznej. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 90 zł miesięcznie, natomiast na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 50 zł miesięcznie. Dodatki wypłacane są przez 10 miesięcy.

Świadczeniami rodzinnymi są również świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.
 
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
-        niepełnosprawnemu dziecku;
-        osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
-        osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
-        osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
-        osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
-        osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
-        jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Od 1 stycznia 2010r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1)      matce albo ojcu lub
2)      innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
3)      opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1)      osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2)      osoba wymagająca opieki:
a)      pozostaje w związku małżeńskim
b)      została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3)      osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4)      osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5)      na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.