Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Świadczenia rodzinne

Kontakt telefoniczny

ŚWIADCZENIA RODZINNE
• litery od A do G, Z

(94) 37 280 25

litery od H do Ł

(94) 37 280 26

(94) 37 280 28

litery od M do R

(94) 37 280 29

litery od S do W

(94) 37 280 71

Zadania i organizacja – Dział Świadczeń Rodzinnych

Podstawowy zakres działania Działu Świadczeń Rodzinnych

Do podstawowego zakresu działania Działu Świadczeń Rodzinnych należy realizacja zadań wynikających z: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za życiem' w zakresie ustalania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, w tym:

 • przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji dotyczących warunków i zasad przyznawania świadczeń;

 • prowadzenie rejestrów wniosków oraz udzielonych świadczeń;

 • opracowywanie i wydruk decyzji w sprawie realizowanych świadczeń;

 • prowadzenie postępowań dot. ustalenia prawa do świadczeń oraz postępowań wyjaśniających i sprawdzających w tych sprawach;

 • występowanie z wnioskami do Dyrektora o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub/oraz wywiadu kontrolnego do celów świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz zasiłku dla opiekunów;

 • szacowanie potrzeb finansowych, sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu realizowanych świadczeń;

 • prowadzenie procedur ustalających świadczenia nienależnie pobrane oraz żądanie ich zwrotu;

 • sporządzanie list wypłat w zakresie realizowanych świadczeń;

 • elektroniczne lub pisemne pozyskiwanie i weryfikacja danych z organów podatkowych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych;

 • administrowanie aplikacją dziedzinową systemu 'Świadczenia Rodzinne' oraz aplikacją dziedzinową systemu 'Rodzina 500+', w tym podejmowanie działań w celu dostosowania programu do zmian przepisów prawa, zgłaszanie wad i problemów z funkcjonalnością systemów;

 • wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym dot. realizowanych świadczeń;

 • prowadzenie postępowań dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  w tym współpraca z
  Wojewodą Zachodniopomorskim;

 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w dziale;

SKRÓCONY PRZEWODNIK INTERESANTA

• REGULACJE PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są działania Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych jest:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1466)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481)

• PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawą przyznania świadczeń rodzinnych jest:

 • złożenie wniosku - druk wniosku do pobrania w Ośrodku lub ze strony internetowej,

 • spełnienie kryterium dochodowego,

 • spełnienie ustawowych warunków uprawniających do poszczególnych świadczeń.

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

 • 674,00 zł, na osobę w rodzinie,

lub

 • 764,00 zł, na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego:

 • 95 zł na dziecko do 5 lat,

 • 124 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,

 • 135 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

INFORMACJA DOTYCZĄCA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Osoba zainteresowana winna złożyć wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zapomogi w organie uprawnionym do wypłaty świadczeń rodzinnych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy wraz z wymaganym kompletem dokumentów, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

• RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, tj:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe miejskie” finansowane z budżetu Miasta Szczecinek

 • świadczenie rodzicielskie

 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (realizowane w Dziale Świadczeń Opiekuńczych, Mieszkaniowych i Alimentacyjnych

• PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTA

INTERESANCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
pokój nr 3 : litery od A do G oraz Z

pokój nr 9 : litery od H do Ł

pokój nr 10 : litery od M do R

pokój nr 11 : litery od S do W

W budynku funkcjonuje SYSTEM KOLEJKOWY. OBSŁUGA INTERESANTÓW W ZALEŻNOŚCI OD PIERWSZEJ LITERY NAZWISKA.

Pokoje zlokalizowane na parterze budynku Ośrodka.


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA finansowana ze środków własnych MIASTA SZCZECINEKPodstawa prawna

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.


Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka finansowaną ze środków własnych Miasta Szczecinek otrzyma rodzic lub opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka, zamieszkały w Szczecinku przez nieprzerwany okres 12 miesięcy przed dniem narodzin dziecka oraz zamieszkały wraz z dzieckiem w dniu złożenia wniosku o zapomogę niezależnie od dochodów.


Zapomogę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez to dziecko 7 roku życia.

Jednorazowa zapomoga wynosi 1000 zł i przysługuje na każde żywe urodzone dziecko. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomoga przysługuje na każde dziecko.