Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Termin składania wniosków o świadczenia z fundusz alimentacyjnego

Okres świadczeniowy trwa od 1 października danego roku do 30 września roku następnego.

·  Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 

·    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

 

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami od dnia
1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami od dnia
1 listopada do dnia 30 listopada
, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami od dnia
1 grudnia do dnia 31 grudnia
, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

-   do ukończenia przez nią 18 roku życia,

-   do ukończenia przez nią 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

-  bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej  w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł ( do września 2019 r.).

 

W okresie świadczeniowym 2019/2020 kryterium dochodowe wzrasta do 800 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

-   została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

-   zawarła związek małżeński.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej do alimentów lub jej przedstawiciela ustawowego.  

 

Do wniosku  należy dołączyć:

 

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;

-   zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o  wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

-   informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawniona czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

-   odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa
o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

-   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, dotyczące każdego członka rodziny;

 

 

Ponadto w zależności od sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć odpowiednio poniższe dokumenty:

-   oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej − w przypadku gdy dziecko ukończyło18 rok życia;

-   odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;

-   orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

-   kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

-   dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;

-   dokument, w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

-   dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

-   zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące  członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

-   zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

-   umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego
w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

-   umowę zawartą w formie aktu notarialnego − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

-   przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

 

Jednocześnie informujemy, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.

 

Organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Wnioskodawcy nie są zobowiązani do potwierdzania następujących informacji:

-   o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

-   o wieku i stanie cywilnym członków rodziny,

-   o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek
od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek,

-   o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,

-   o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności obejmującej datę wydanego orzeczenia, datę powstania stopnia niepełnosprawności, datę złożenia wniosku
o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz okresu na który zostało wydane orzeczenie.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności brak jest informacji o wydanym orzeczeniu, wówczas organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego do dołączenia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami mogą być składane również drogą elektroniczną  za pomocą strony internetowej:  https://empatia.mpips.gov.pl

Wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.